Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Arkadiusz Brom Kancelaria Komornicza nr III w Warszawie

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Drogą elektroniczną komornik może także skierować zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja. Wyżej wymienione zapytanie jest bezpłatne..

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

https://www.ceidg.gov.pl

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze

W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego.
Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych znajdziecie Państwo na poniższej stronie internetowej w zakładce Informacje o portalu / Złożenie wniosku do komornika:
http://www.e-sad.gov.pl

System Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

System Ognivo daje możliwość skierowania elektronicznego zapytania do banków o rachunki bankowego dłużnika. Lista instytucji współpracujących w ramach tego programu systematycznie się powiększa. Każde pojedyncze zapytanie jest dodatkowo płatne, w związku z tym wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika powinien złożyć stosowny wniosek oraz uiścić zaliczkę. Ponadto, we wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne banki, do których takie zapytanie ma być skierowane.
Lista podmiotów uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.:
http://www.kir.com.pl

E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS

Dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.
https://pue.zus.pl

MPE Monitor Postępowania Egzekucyjnego